Workshops & Stödinsatser
70 % av alla organisations­förändringar når inte målen. Förändringsmotstånd är en anledning.

Workshops & Stödinsatser

Utfifrån rådande situation och omständigheter ser VägSjäl ett ökat behov av stödinsatser när det gäller krishantering, förändringsledning och chefsstöd. Vi kan erbjuda ditt företag en helhetslösning med chefsstöd vad gäller krishantering och förändringsledning samt individuell coaching till både chefer och medarbetare. Går att genomföras både på plats eller on-line. Hör av dig och berätta om dina utmaningar så berättar jag hur jag kan hjälpa dig.


Workshop - Förändringsledning

När organisationen förändras, som vid till exempel uppköp, sammanslagning, organisationsförändring eller vid tillväxt, förändras även människor. 70% av alla förändringsarbeten når inte målen.

En workshop i förändringsledning ger er ledning och era medarbetare struktur och förutsättningar för att lyckas nå era mål i förändringen. Det ger er insikt i förändringsprocesser och de nödvändiga förutsättningar som behöver finnas på plats, både på strategisk och operativ nivå, för en lyckas förändringsresa.

Utifrån behovsanalys och målsättning skapar vi en tydlig handlingsplan för nå uppsatta mål. En workshop som kan genomföras vid enstaka tillfällen eller vid upprepade tillfällen beroende på behov. Anpassas för medarbetare och/eller chefer och ledningsgrupp eller i kombination. En workshop genomförs vanligtvis under 2-4 timmar. Kontakta VägSjäl om du vill veta mer.

Workshop - Kommunikation & Feedbackkultur

En företagskultur är inget som “sitter i väggarna” utan något som vi skapar gemensamt. När vi har en gemensam riktning, när vi inser att var och en har ett ansvar och när vi tillsammans enas kring hur vi vill ha det, är målet inte långt borta. För att det ska bli verklighet är kommunikation och feedback nyckeln till framgång. I denna workshop utforskar vi kommunikationens fantastiska värld och tar fram strategier för att bli en framgångsrik kommunikatör. Vi lägger även grunden med de förutsättningar som behöver finnas på plats för att etablera en god feedbackkultur på er arbetsplats.

En workshop som kan genomföras vid enstaka tillfällen eller vid upprepade tillfällen beroende på behov. Anpassas för medarbetare och/eller chefer och ledningsgrupp eller i kombination. En workshop genomförs vanligtvis under 2-4 timmar och bygger med fördel på företagets kommunikationsplan. Kontakta VägSjäl om du vill veta mer.

Strategiska & Operativa stödinsatser

En stödinsats är en konkret insats där din organisations utmaningar konkretiseras utifrån unika behov både på strategisk och mer operativ nivå. Exempel på stödinsatser kan vara; handledning, chefsstöd, krishantering, förändringsledning, konflikthantering, stresshantering, vison & värdegrund eller annat strategiskt stöd. Med ett externt "utifrån-perspektiv" kan VägSjäl var en gudie i att hitta rätt riktning och en handlingsplan för att nå önskade mål. Ta kontakt för mer information.

Individuellt utvecklingsprogram

Oavsett om du är chef eller medarbetare handlar det om att ta fram dina egna styrkor, känna tillit till dina resurser och ha en tydlig målbild. Grunden för ett sunt självledarskap handlar om att ha en vältränad inre kondition. Precis som med fysisk kondition behöver även den mentala konditionen tränas.

I det individuella utvecklingsprogrammet erbjuds du som chef eller medarbetare en utveckling i självledarskap. Ett programupplägg innefattar sessioner bestående av 1,5 timmar per tillfälle. Rekommendation är minst 3 tillfällen. Läs mer om individuell coaching. 

Kontakta Anette

Osäkerhet och rädsla är alltid två bakomliggande orsaker bakom förändringsmotstånd. De behöver hanteras.

Oavsett förändring i en organisation skapas ofta oro hos medarbetaren då strukturer ruckas och nya strategier behöver skapas. Medarbetarens delaktighet, tillit och engagemang behöver möjliggöras för framgångsrika förändringsprocesser. Alla roller och funktioner i organisationen behöver tid till acceptans. Involvering, delaktighet och transparens ger alltid de bästa resultatet.

Hjälp till självhjälp

VägSjäl erbjuder dig verktyg för mental träning som ger god effekt. Ljudfilen KROPPSVILA hjälper dig att slappna av både fysiskt och mentalt. DITT MENTALA RUM hjälper dig att få sinnesro och att hantera din stressnivå. SOVA GOTT hjälper dig som har svårt att sova och ljudfilen NÅ DIN MÅL hjälper dig att visualisera den perfekta versionen av dig själv. Ljudfilerna kan användas tillsammans eller var för sig. Med köpet medföljer instruktioner. Kontakta mig för prisuppgift. I många av mina insatser ingår ljudfilerna utan extra kostnad. /Anette Östlin

Kontakta Anette för beställning