Utvecklings­program

 Organisationens snabbaste väg från nuläge till önskat läge

VägSjäls utvecklingsprogram ger deltagaren medvetenhet, insikt och verktyg utifrån en tydlig målbild. Det ger organisationen resultat.

En välmående organisation vilar på tre ben; strategi, struktur och kultur. Tillsammans med ett tydligt ledarskap hos chef men även ett personligt ledarskap hos medarbetarna finns det optimala förutsättningen för en god verksamhetsutveckling. Utvecklingsprogrammet hanterar alla dessa delar och involverar samtliga i organisationen, så väl ledningsgrupp, chefer som medarbetare. Det bästa resultatet av genomfört utvecklingsprogram kommer alltid när ledningsgruppen stödjer processen och kommunicerar detta tydligt i organisationen.

Utvecklingsprogram - en framgångsrik process under vägledning

VägSjäls utvecklingsprogram genomförs utifrån varje organisations unika behov och utmaningar. Längden på utvecklingsprogrammets är i snitt 12 veckor och uppbyggt med en inledande uppstart om 2 timmar följt av 4-5 moduler om ca 4 timmar som skräddarsys med utgångspunkt från följande innehåll:

Modul 1:      Mål och Värdegrund
Modul 2:      Kommunikation
Modul 3:      Attityd & Beteenden 
Modul 4:      Stresshantering
Modul 5:      Självledarskap

Fokus i utvecklingsprogram ligger på upplevelsebaserad träning kopplad till den egna verksamheten. Därför ingår både teori, egna reflektioner och övningar. Program inleds med nulägesanalys i form av självskattningsmätning. Mellan varje modul genomförs uppgifter, mental träning genom ljudfiler och kompletterande supportbrev.
 
Innehåll och retorik anpassas utifrån målgrupp där ingångsvärden kan skilja sig beroende på om deltagarna ingår i en ledningsgrupp eller en arbetsgrupp.
 
Programmet är lämpligt att genomföra om max 15 deltagare per grupp. Utvecklingsprogrammet rekommenderas att genomföras med en inledande förstudie (steg 1) och en efterföljande uppföljningsplan (steg 3).

Utvecklingsprogram kombineras vid behov med Ledarskapsprogram eller med Individuellt utvecklingsprogram.

Kontakta Anette

Förstudie och uppföljningsfas - centralt för rätt insats och hållbara resultat

För rätta ingångsvärden till ett väl anpassat utvecklingsprogram och för att säkerställa ett hållbart resultat rekommenderas att insatsen genomförs i tre steg.

Steg 1 Förstudie. Här har vi möte med ledningsgruppen, intervjuer med ett urval av medarbetare, analys och sammanställning av resultat samt återrapportering till ledningsgruppen. Därefter sätts en tids- och genomförandeplan.

Steg 2 Utvecklingsprogram. Inleds med workshop med ledningsgruppen för att arbeta fram de strategiska förutsättningar som behövs för att nå ett lyckat resultat. Därefter följer genomförandefasen i 4-5 moduler som inleds med nulägesmätning i form av självskattning. Mellan varje modul genomförs uppgifter, mental träning genom ljudfiler och kompletterande supportbrev. I steg 2 kan tillval göras av Stödinsatser/Individuellt utvecklingsprogram vid behov. Programmet avslutas med en uppföljning och avrapportering till ledningsgruppen.

Steg 3 Uppföljning/Handledning. Här sker uppföljning av inriktning, plan och rekommendationer. Fortsatt handledning av ledningsgrupp som syftar till att säkerställa fortsatt utveckling och hållbart resultat. 

Kostnadsfri konsultation

 
Syfte och Mål

VägSjäls utvecklingsprogram syftar till att utveckla hälsosamma och välfungerande arbetsplatser med god lönsamhet. Stress och psykisk ohälsa står för stora kostnader för svenska företag idag. Sjukskrivningskostnader är en del, men framför allt handlar det om kostnader för produktionsbortfall för den så kallade sjuknärvaron. En insats är inte ett projekt utan en hållbar investering som ger god pay-off. /Anette

VägSjäl rekommenderar tillval digitalt mätverktyg

 

Klassiska medarbetarundersökningar i alla ära, men handen på hjärtat, används de på ett konstruktivt sätt? Ett digitalt mätverktyg som i realtid ger djupare insikt i medarbetarens upplevelse av det aktuella ledarskapet, kommunikationen och arbetsmiljön ger däremot feedback och möjlighet att åtgärda eventuella brister direkt.
 
Via en samarbetspartner erbjuder VägSjäl det digitala mätverktyget i samband med utvecklingsprogram. Det ger VägSjäl och organisationen värdefulla ingångsvärden inför varje modul liksom feedback på resultatet av genomförd modul. 
 
Det digitala mätverktyget avtalas om 1 års nyttjanderätt vilket ger arbetsgivaren ett styrmedel att i tidigt skede få möjlighet till insikt i arbetsplatsens utveckling och möjliggöra en tidig och resurssparande åtgärdsplan. 

Kontakta Anette för mer information